Ülkemizin bize sunduğu imkanları ülkemizin kalkınması için değere dönüştürüyoruz

Eksim Enerji Grup Başkanı ve CEO’su Arkın Akbay:

Yenilenebilir enerji yatırımlarınıen temel sürdürülebilir kalkınma hedefi olan temiz ve erişilebilir enerji ve iklim değişikliği ile mücadele hedefleri doğrultusunda devam ettiren Eksim Enerji, bu doğrultuda kapasitesini artırmaya devam ediyor. Yapılan yatırımlar ve gelecek hedeflerini aktaran Eksim Enerji Grup Başkanı ve CEO’su Arkın Akbay, sorularımızı yanıtladı.

Türkiye yenilenebilir enerjideki payını arttırmak istemektedir. Yenilenebilir enerjideki yatırımlarla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki kurulu gücü, Haziran 2023 itibarıyla toplam kurulu gücün %53’ü seviyesine ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Ulusal Enerji Planı doğrultusunda, 2035’te bu oranın %64,7’ye, toplam üretilen elektrik enerjisi üretimi içindeki payının da %54,7’ye ulaşması bekleniyor. Global bir pencereden bakmak gerekirse Türkiye, Avrupa’nın en büyük 5’inci yenilenebilir enerji kurulu gücüne sahip ülkesi olma konumunda ve yenilenebilir enerjiye dönüşümde sağlam ve güvenli adımlar atıyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artması ile ülkemiz, hızla Avrupa ülkelerinin arz güvenliğine destek veren ve sürdürülebilir büyüyen bir yeşil enerji üretim merkezine dönüşüyor.

Yenilenebilir enerjinin alternatiflerine göre hem çevre dostu hem de uygun maliyetli elektrik kaynağı olması, enerjiye dayalı cari açığımızı düşürerek ve sanayimizin rekabet gücünü artırarak kalkınmamıza destek veriyor. 

Diğer taraftan hacmi gün geçtikçe daha da artan yeşil enerji üretim endüstrisine yönelik ekipman geliştirme kabiliyetini ülkemize kazandırarak, Türkiye’yi aynı savunma sanayiinde ulaştığı katalizör görevi gibi, bu alanlarda da yenilenebilir enerji ekosistemine değer üreten bir marka ülke statüsüne kavuşturmalıyız.

Eksim Holding olarak enerji alanındaki hedeflerinizi aktarır mısınız?

Eksim Holding bünyesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklı enerji üretimi misyonunu üstlenmiş olan Eksim Enerji, ülkemizin ve yakın çevresinin yeşil enerji tedarik merkezine dönüşüm yolculuğunda önemli adımlar atıyor. Yatırımlarımızın önemli bir kısmını Türkiye’de gerçekleştirmeyi hedeflerken, rüzgâr enerji santrallerine ek olarak özellikle hidroelektrik ve güneş enerjisi üretim kapasitemizi artırmaya yoğunlaştık. Mevcut rüzgâr enerji santrallerimizin kapasitelerini artırırken, rüzgar santrallerimize birleşik fotovoltaik güneş santralleri inşa ediyoruz. Ayrıca büyük ölçekli güneş santrali yatırımımızı da kısa süre içinde devreye alma yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin önüne geçmek hedefiyle, çevresel hassasiyetler başta olmak üzere tüm sürdürülebilirlik ölçütlerini yatırımlarımızda ve işletmelerimizde hassasiyetle takip ediyoruz. Fosil yakıtların tüketiminin azaltılması için bir yandan yenilenebilir enerjinin türevlerine odaklı Ar-Ge çalışmalarımızı devam ettirirken, bir yandan da var olan enerji tesislerinin verim, kapasite kullanımı, dolayısıyla katma değerini artıracak çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Eksim Enerji olarak yenilenebilir enerjiye olan yatırımlarımızla bu alanda öncü projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunması hedefiyle sorumluluklarımızı yerine getirirken, kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla paydaşlarımızla işbirliği içinde adımlar atmayı da sürdüreceğiz.

Son dönem yaptığınız yatırımlarla ilgili bilgi verir misiniz?

Türkiye’nin en büyük kurulu güce ve en yüksek üretim hacmine sahip yenilenebilir enerji üreticilerinden biri olma yönünde hızla ilerliyoruz.  Eksim Enerji çatısı altında rüzgar enerjisi kapasite artışları kapsamında 150 MW ek kapasitenin inşasına başladık. Aynı kapsamda 63 MW ek kapasitenin izin süreçlerini tamamlıyoruz. YEKA RES-3 Projesi kapsamında 150 MW’lık kurulu güçle 3 farklı ilde bulunan rüzgar türbinlerimizin imalatına başlandı. Ayrıca YEKA GES-4 projesinde 150 MW güneş santralinin kurulması için izinleri tamamlama aşamasındayız. Bunlarla birlikte 60 MW’a yakın hibrit PV kapasite artışı için de çalışıyoruz. Ötesinde yurt içi ve yurtdışındaki projelerimizin ön lisans aşamalarını tamamlayarak üretim tesislerine taşınmalarını sağlayacak çalışmaları hızlıca nihayetlendirmeyi hedefliyoruz.

Portföyümüzün üretim ve coğrafi çeşitlilikleriyle birlikte, yatırım alanlarımızdaki sosyal sorumluluğumuzu, insana ve doğaya verdiğimiz değeri somut uygulamalarla ortaya koyuyor, ülkemizin bize sunduğu imkanları yine ülkemizin kalkınması için değere dönüştürüyoruz. Ülkemizin hemen her bölgesinde yenilenebilir enerji tesisi yatırımı gerçekleştirdik ve yeni bölgelerde ağımızı genişleterek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hâlihazırda Balıkesir, Tokat, Sakarya, Amasya, Osmaniye, İzmir ve İstanbul’da bulunan, 8 rüzgâr enerji santralimizde toplamı 464 MW kurulu gücümüz ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Türkiye’de 1 adet 63 MW ve Gürcistan’da 2 adet 99 MW olmak üzere toplam 162 MW kurulu gücü bulunan hidroelektrik santrallerimiz bulunuyor. Karaman’a, Bingöl’e, Samsun’a, Yozgat’a, Şanlıurfa’ya yenilenebilir enerji tesisleri kazandırma aşamasındayız.

Bunlarla birlikte biokütleden sürdürülebilir havacılık yakıtı ve elektrik üretimi gibi alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yaparak, enerji portföyümüzü çeşitlendirme yolunda araştırma-geliştirme faaliyetlerimize de devam ediyoruz.

Sürdürülebilir bir geleceğin sağlanmasında duyarsızlık temelli sorunlar nelerdir? Eksim Enerji olarak sürdürülebilirlik alanında ne tür adımlar attınız ve bu yolda ne gibi stratejiler benimsediniz?

Ekosistemin döngüsüne duyarsızlık, milyonlarca yıl süren dengesinin bozulmasına ve kaynakların hızla tükenmesine yol açıyor. Sürdürülebilir bir gelecek için temiz enerjiye erişimi, yenilikçi ve kaynak artırımına odaklanan üretimi, güçlü altyapıyı, doğaya saygılı şehirler ve yaşam alanlarının oluşturulmasını, su, kara ve hava yaşamının dengesinin yanı sıra kültürel mirasın korunmasını sürdürülebilir bir varlık yolculuğunun temel taşı olarak kabul ediyoruz. Bu kapsamda Eksim Enerji olarak sürdürülebilirliği proaktif yaklaşımla ele alıyoruz. 2000’lerin başından bu yana, yüzde yüz yenilenebilir enerji odaklı bir yaklaşımla ilerliyoruz. Fosil yakıtların yerini alacak, ekonomik ve erişilebilir temiz enerji kaynaklarına yatırım yapıyoruz. Yatırımlarımızın işletilmesi aşamasında yatırım yaptığımız bölgenin yetkin ve tecrübeli insan kaynağına öncelik tanıyoruz.

Eksim Enerji’nin sürdürebilirlik tecrübesinden bahseder misiniz? Bu tecrübe şirketin önümüzdeki yıllardaki sürdürülebilirlik politikalarını ne yönde belirleyecek?

Yüzde yüz yenilenebilir enerji yatırımlarımızla en temel sürdürülebilir kalkınma hedefi olan temiz ve erişilebilir enerji ve iklim değişikliği ile mücadele hedeflerine hizmet ediyoruz. Çevresel sorumluluk ilkelerine dayalı proaktif, düzeltici, iyileştirici ve önleyici bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu şekliyle sağlıklı ve kaliteli yaşam hedefine katkı sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl 2 milyar kWh elektrik üreterek 1,3 milyon ton karbon eşdeğeri salımını önledik ve inşa edilmekte olan tesislerle birlikte yıllık 4 milyon ton karbon salınımını engelleme hedefine odaklandık.

Karbon ayak izimizi Kapsam 1 ve 2’de sınıflandırarak takip ederken, Kapsam 3’ü de geliştirmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik performans göstergelerini, tedarikçi seçim ve değerlendirmelerimize entegre ediyoruz. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve karbon emisyonlarını azaltan teknolojilere yatırım yaparak, iş süreçlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendiriyor ve bu etkileri azaltmak için stratejiler geliştiriyoruz. Sürekli öğrenme ve deneyimleme kültürümüzle yönetişim yapımızı kuvvetlendiriyoruz. Rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerji yatırımlarımızı toplumsal mutabakatla gerçekleştiriyor ve “Sıfır Tolerans” politikamızla insan sağlığına, iş güvenliğine ve çevreye saygı gösteriyoruz. Kaynakları koruyarak ve doğanın gücünden faydalanarak portföyümüzü geliştiriyoruz.

Planlarınızı hayata geçirmek için hangi adımları atıyorsunuz?

Uzun vadeli stratejimizi, ön lisans ve lisans süreçlerimizi yatırımlara dönüştürmek ve Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji üreticilerinden biri olmak yönünde kurguluyoruz. Mevcut tesislerimizde kapasite kullanımlarının verim ve etkinliğini artırıyor, birim alanda daha yüksek güç üretimi hedefiyle fosil yakıtlı kaynak kullanımının azaltılmasına katkı sağlıyoruz. İnsan kaynağı kapasitemizi geliştirmek anlamında Genç Enerji programımızla, iş hayatına Eksim Enerji’de adım atan çalışma arkadaşlarımızın tecrübe kazanmalarını önemsiyoruz. Bu anlamda saha deneyimine sahip nitelikli yöneticilerimizle çalışma arkadaşlarımızın kariyer ve kişisel gelişimine katkı sağlıyoruz. Ayrıca, iki nesil sonrasının gerekliliklerini öngörerek, her alanda en iyi uygulamaları hayata geçirme kültürünü benimsiyoruz.OCAK2024