Sürdürülebilir bir büyüme için çalışmalarımıza devam ediyoruz

Birlikten güç doğar anlayışı içerisinde üç sektörü bir araya getirilmesi ile meydana getirilen Finansal Kurumlar Birliği, etkinliğini her geçer gün artırıyor. Oluşturulan sağlıklı zeminde verilen hizmetin standartlarındaki artış ise rakamlara yansıyor. Gelinen nokta ile ilgili sorularımızı yanıtlayan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki Özger, olumlu bir tablo çizdi.  

Finansal Kurumlar Birliği açısından 2015 yılı değerlendirmesi yapar mısınız?

31 Aralık 2015 itibariyle elde edilen sonuçlara baktığımızda, üç sektörün yıllık dönemde 2014’e kıyasla aktif toplamının yüzde 19.2 artışla 94 milyar 580 milyon TL’ye, işlem hacminin yüzde 6.3 artışla 156 milyar 64 milyon TL’ye, faaliyet konusu alacaklarının yüzde 18.4 artışla 85 milyar 548 milyon TL’ye, özkaynak büyüklüğünün yüzde 11 artışla 13 milyar 244 TL’ye ve net kârının da yüzde 14 artışla 1 milyar 548 milyon TL’ye yükseldiğini görüyoruz. Birlik olarak önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla, her üç sektörde büyümenin devam edeceğine olan inancımız tamdır.

FKB sektörlerinin büyüme trendi içinde olduğu gözlemlenmektedir. Bu büyüme 2016 yılında da devam edebilecek mi? 2016 yılı beklentilerinizi aktarır mısınız?

FKB olarak 3 yıl önce “Birlikten Güç Doğar” sloganı ile çıktığımız yolda, her 3 sektörümüzün birlikte temsiliyetinin getirdiği yüksek sinerjinin, önemli bir güce dönüştüğünü gördük ve yaşadık. 2015 yılı için açıkladığımız rakamlar da bunun önemli ve somut bir göstergesi.  FKB’nin ana misyonunu çatısı altındaki tüm sektörlerin reel ekonomiye katkılarını en üst düzeye taşımak oluşturuyor. Bu noktada sadece finansman kaynakları ile değil; her geçen gün gelişen insan kaynağı kalitesi, ihtiyaçlara özel-yenilikçi çözümleri, artan işbirlikleri ve yurt çapında genişleyen etki alanıyla reel sektörün artık daha da fazla yanında olacağız.

2016 yılında da gerek müşteri sayısında gerekse hacimsel olarak her üç sektörün büyüme seyrinin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da küresel gelişmelerin negatif etkilerine karşı, şirketlerin karşılaşacakları finansmana erişim, ticaretin akışkanlığı ve teknolojik altyapının yenilenmesi gibi kalkınmanın önemli olduğu alanlarda en önemli çözümün finansal kuruluşlardan geleceğini beklemekteyiz.

Finansal alanda hükümet veya sektörleri düzenleyici kurumlar sektörlerle ilgili yeni düzenlemelerde bulundu. Yapılan düzenlemelerin sektörlere etkisini aktarır mısınız?

Faktoring sektörünün gelişiminde özellikle son 2 yılda hayata geçirdiğimiz işbirlikleri ve düzenlemelerin etkili olduğunun altını çizebiliriz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun onayı doğrultusunda faktoring yönetmeliği yürürlüğe girdi. Bunu sektörün etkinliğini artıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi takip etti. Kanunumuz ve yönetmeliğimizde de belirtildiği üzere faturası olmayan hiç bir alacak faktoringe konu edilemez. FKB olarak kanunla verilen görev doğrultusunda faktoringe konu edilen tüm fatura ve fatura benzeri evrakların toplulaştırıldığı Merkezi Fatura Kaydı Sistemini (MFKS) kurduk. MFKS ile faktoringe konu edilen bir faturanın da birden fazla finansmana konu edilmesi engellenmiş oldu. Bu özelliği nedeniyle faktoring işlemi yapan bankaların dışında temlik teminatlı  kredi veren banklarında gönüllü olarak  kullandığı bir sistem haline geldi. 

Üyelerimizin kaynak  çeşitliliğine katkı sağlayan yeniliklerden biri de Finansal Kiralama,  Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Takasbank Para Piyasaları’nda işlem yapma imkânına kavuşması olmuştur. Ayrıca ekonomimizin dinamosu konumunda olan KOBİ’ler için büyük önem arz eden hususlardan biri de faktoring firmalarının ihracatçılarımıza faydalandırmak üzere Türk Eximbank kanalıyla Merkez Bankası Reeskont Kredileri’ne ulaşmasıdır.  Son aşamaya gelinen yeni düzenlemeler ile de Türk Eximbank ihracat kredi sigortasına sahip firmalar poliçelerini teminat gösterip faktoring şirketlerinden finansman sağlayabilecekler.

Yapılan düzenlemeler göz önüne alındığında yeni dönemde beklediğiniz değişimler var mı?

Belirttiğimiz gibi üç sektörün Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında birleşmesinin verdiği sinerji ile kamu ve özel sektör nezdinde sorunlarımıza daha hızlı ve etkin çözümler bulabilme imkanına kavuştuk. Kamu kuruluşları nezdinde yaptığımız girişimler ile sektörlerimizin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler ve gelişmiş ekonomilerdeki yeniliklerin ülkemize  kazandırılabilmesi yönündeki çalışmalarımız  devam etmektedir.

FKB’nin uluslararası arenadaki görünümüyle ilgili bir değerlendirme yapabilir misiniz?

FKB çatısı altında Leasing sektörümüz, 33 ülkede 45 üyesi ile faaliyet gösteren Avrupa Leasing Birlikler Federasyonu – LEASEUROPE üyesi, Finansman Şirketleri de 17 ülkede 17 üye ile faaliyet gösteren Avrupa Federasyonu Finansman Şirketleri Birliği – EUROFINAS üyesidir. Bu kapsamda Avrupa’da sektörlerimiz temsil edilmekte, yapılan ortak çalışmalar ile de Avrupa’da ve ülkemizde sektörlerimizle ilgili gelişmeler karşılıklı olarak takip edilmekte ve geliştirilmektedir.

Faktoring sektörü Dünya sıralamasında 13. sırada  yeralmaktadır. İhracat faktoring’i sıralamasında ise Çin’den sonra dünya ikincisidir. Sadece hacim olarak değil nitelik olarak da bir sıçrama var. Son 6 yıldır Dünyanın en iyi ihracat faktoringi firması Türkiye’den çıkıyor. MFKS sistemi dünyada bir ilk ve her yurtdışı konferansında bizden bu konuda sunum isteniyor. FKB’de uluslararası piyasada merak edilen bir Birlik, çünkü bankadışı finans kurumlarının genelde böyle ortak yapıları bulunmuyor. Çok değişik dernekler kurumlar var ve işbirliği yerine birbirleri ile rakabet edebiliyorlar. Bu anlamda FKB, yasa ve ortak fatura kaydı sistemimiz dünyadaki faktoring uygulamacıları tarafında da yakından takip edilen bir üçlü.

Üniversitelerle iş birliğine giderek önemli bir çalışma başlattınız. Bu açıdan üniversitelerle yapılan çalışmaların önemini ve buradan beklentilerinizi aktarır mısınız?

FKB’nin önemli misyonlarından biri de sektör çalışanlarının mesleki yeterliliklerini arttırmak. Bu amaç doğrultusunda üyelerimizin en değerli varlıkları olan çalışanlarının uzmanlık seviyelerinin artırılmasına yönelik eğitim programları düzenliyoruz.

Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) ile işbirliğimiz çerçevesinde  hayata geçirdiğimiz ‘Finasal Kurumlarda Temel Düzey Uzmanlık Sertifika Programı’   mesleğe yeni giren çalışanlarımız için kalavuz bir program.  Programda, Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri ile birlikte eğitim tecrübesi bulunan sekör profesyonellerimiz tarafından  verilen derslerle ekonominin temel konuları ve ürünlerimizin detayları işleniyor. Her bir program 20 gün sür sonunda da bir sınav var, sınavda başarılı olanlar ancak sertifika alabiliyorlar. Bugüne kadar üç sektörden programa katılan 36 öğrenci sertifikalarını aldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi gerçekleştirdiğimiz işbirliği neticesinde,  finansal okuryazarlığın ve alternatif finansman tekniklerinin bilinçli kullanılmasının artırılması amaçlıyoruz. Bahse konu işbirliği kapsamında faktoring sektörü ayrıca TİM-EXIMBANK-İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Araştırma Merkezi (TEDAM) ile de ortak çalışmalar yürütülmesi için etkinlikler gerçekleştirecek.

FKB olarak, KOBİ Stratejsi ve Eylem Planı’ndaki sorumluluğumuz çerçevesinde il il dolaşarak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BDDK ve KOSGEB işbirliği ile  KOBİ’lerimize ürünlerimizi anlatıyoruz.Düzenlenen zirvelerde etkin rol almaya çalışıyoruz.  Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı içerisinde görev üstlenen kurumlardan biri olarak;  10’uncu Kalkınma Planı çerçevesinde Başbakanlık Genelgesi ile başlatılan ve Sermaye Piyasası Kurulu koordinasyonunda yürütülen Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları’na, özellikle KOBİ’ler için, Türkiye’de finansal okur yazarlığın artırılması amacıyla yapılacak her türlü çalışma ve eylem planlarının içinde gönüllü olarak yer alma hedefimizle örtüşüyor.

FKB olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirdiğiniz çalışmaları aktarır mısınız?

Birliğimiz ve Malatya Valiliği arasında 2015 yılı içerisinde imzalanan protokol kapsamında, merhum Malatya eski milletvekili Mevlüt Aslanoğlu’nun anısını yaşatmak üzere, 250 bin TL’lik yatırımla 2 Fen Lisesi’ne 2 kütüphane kazandıracak ve kütüphanelere merhum Mevlüt Aslanoğlu’nun adını vereceğiz.

Temsil ettiğimiz her üç sektörde özellikle çalışan kalitesinin artırılması yönünde eğitim konusuna büyük önem veriyoruz. Malatya Valiliği ile imzaladığımız protokol vesilesiyle sadece sektörel sınırlar içinde değil, toplumsal düzeyde de eğitime katkı sunmayı amaçlıyoruz.

Üç sektörün Birlik çatısı altında birleşmesinin firmalarınverimliliği açısından etkilerini değerlendirir misiniz?

Ülkemizin 2023 hedefleri çerçevesinde güçlü, sağlam ve sürdürülebilir bir finansal sistemin oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla ekonomi yönetimimizin vizyonu ile başladığımız faaliyetlerimizi üç yıldır aynı hız ve heyecan ile sürdürüyoruz. “Birlikten Güç Doğar” anlayışı ile ülkemiz ekonomisindeki bankacılık dışı finans sektörünün payının artırılması, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, temsil ettiğimiz sektörlerin hak ve menfaatlerini gerek mevzuat gerek uygulama alanında koruyarak sağlıklı bir rekabet ortamı yaratılması amacıyla aktif bir kurumsal faaliyet görevini üstlendik. FKB olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla önemli mesafeler kat ettiğimizi görüyoruz. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri olarak Türkiye ekonomisi için değer üretmeye devam edeceğiz. Uzun vadede ise tüm bu çalışmaların ortaya koyacağı sonuçlar neticesinde, her üç sektörün derinleşmesi ve sürdürülebilir büyümesini sağlayarak bankacılık dışı finans sektörünün güçlü temsil kabiliyetine ulaşması için çalışmalar planlamaktayız. Dolayısıyla, toplamda temsil ettiğimiz sektörlerin finans sektörü içindeki %5,4’lük payının, gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi %11’lere ulaşmasına yönelik çalışmalarımıza devam etmekteyiz.